Personal trainer Limburg Personal trainer Roermond Personal trainer Valkenswaard Personal trainer Geldrop Massage Roermond
Routebeschrijving

Wij zijn prima bereikbaar vanuit o.a. Stramproy, Nederweert, Ospel, Kelpen, Roggel, Heythuysen, Ell, Budel, Maarheeze, Heeze, Valkenswaard en Eindhoven. Via de A2 zijn wij bereikbaar vanuit o.a. Thorn, Panheel, Heel, Grathem, Wessem, Neeritter, Ittervoort en Maasbracht. Vanuit Roermond, Herten, Horn en Baexem zijn wij bereikbaar via de N280. Vanuit Asten en Someren zijn wij te bereiken via de N266.

Meer informatie over hoe je ons het beste kunt bereiken? Neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden Prana Total Vitality

Artikel 1 – Begrippen.

De organisatie: Prana Total Vitality.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Prana Total Vitality waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Prana Total Vitality.

Artikel 2 – Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Prana Total Vitality voor het deelnemen van Lifestyle Coaching individueel als (small) groepstrainingen of overige fitness gerelateerde trainingen. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Prana Total Vitality geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Prana Total Vitality het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen. Dient de klant dit te doen.

Artikel 3 – Intakeprocedure.

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Prana Total Vitality te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan Prana Total Vitality door te geven.

Artikel 4 – Tijdstip en plaats.

Bij bevestiging van de inschrijving zal Prana Total Vitality meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Prana Total Vitality bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Prana Total Vitality als ook de klant. Een trainingssessie met een van de trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie wordt in afspraak een nieuwe data gepland. Houdt u er rekening mee dat de contractduur niet verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht.

Op Prana Total Vitality rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Prana Total Vitality. Prana Total Vitality voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Prana Total Vitality niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. De sessie tijd is afhankelijk van uw dienst of programma waarbij u het contact moment staat omschreven of bestaat uit tenminste 75% netto tijd. Dit contact kan bestaan uit zowel directe als indirecte tijd o.a. training, educatie of research en andere activiteiten die u helpen om uw doelstellingen te realiseren of vragen te beantwoorden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid.

Deelname aan trainingssessies en gebruik van de accommodatie geschieden geheel op eigen risico Voor elke door Prana Total Vitality aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Prana Total Vitality kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Prana Total Vitality is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Prana Total Vitality. Is niet aansprakelijk wanneer bij Prana Total Vitality, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Prana Total Vitality is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Prana Total Vitality wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Prana Total Vitality aanbiedt. Prana Total Vitality is wel aansprakelijk wanneer Prana Total Vitality op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Prana Total Vitality te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 – Ontbinding.

Prana Total Vitality is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van locatie van inschrijving. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Prana Total Vitality.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden.

Bij de overeenkomst van klant en Prana Total Vitality zal Prana Total Vitality meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Prana Total Vitality gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Prana Total Vitality te voldoen. Indien Prana Total Vitality over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd.
Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Prana Total Vitality een bedrag van € 15,– aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

Op de diensten op locatie van Prana Total Vitality is het BTW 21%-tarief van toepassing, in de studio is zolang de overheid dit toestaat 9% van toepassing. De genoemde prijzen in de studio zijn inclusief BTW, de prijzen op locatie exclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden (bv overheidswegen aangepaste btw tarieven) de kosten stijgen is Prana Total Vitality gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9 – Ziekmelding.

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Prana Total Vitality Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 – Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Prana Total Vitality is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 11 – Gezondheid.

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Prana Total Vitality aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Prana Total Vitality.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid.
Prana Total Vitality is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Prana Total Vitality gebruikt. Verdere informatie voor het verstrekken van gegevens vind u in ons privacy beleid

Artikel 13 – Intellectueel eigendom.
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Prana Total Vitality voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Prana Total Vitality publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Prana Total Vitality Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Prana Total Vitality zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Prana Total Vitality ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Prana Total Vitality zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant. De materialen die gebruikt worden tijdens de trainingen blijven eigendom van P.p.t.

Artikel 14 – Geschillen.
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Prana Total Vitality Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Prana Total Vitality is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.